Newsletter

No. 122 2023.07.12
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
checkmal
No. 122 2023.07.12

  홈페이지 블로그 페이스북 유튜브


칠레(Chile) 군조직을 공격한 것으로 알려진 Rhysida 랜섬웨어는 파일 암호화를 통해 생성된 메시지 파일이 CriticalBreachDetected.pdf 문서 파일 형태를 하고 있는 독특한 랜섬웨어이며, 파일 암호화 시 파일 확장명을 먼저 변경한 이후 파일를 훼손하는 방식을 취하고 있으며 자신을 Rhysida 사이버 보안팀으로 지칭합니다.

 


사이트 접속 중 자동 다운로드된 .msi 파일을 사용자가 직접 실행할 경우 동작하는 Magniber 랜섬웨어는 7월 1일부터 readme.html 메시지 파일로 변경되었으며, Windows 부팅 시 재실행 목적으로 작업 스케줄러 등록값을 통해 동작하도록 변화를 주었으므로 다운로드 폴더에 존재하는 .msi 파일 실행 시 주의하시기 바랍니다.

최신 보안 뉴스  

ㆍ '랜섬웨어 피해' 日나고야항, 일부 하역 재개…러 해커 소행 추정_뉴시스

ㆍ 해외에서 난리난 무브잇 사태, 랜섬웨어 산업에 새 바람 일으킬까_보안뉴스

ㆍ 새로운 고급 랜섬웨어 ‘레드에너지’의 등장_보안뉴스

ㆍ 블랙캣 랜섬웨어, 가짜 소프트웨어 설치 파일 통해 멀웨어 유포_보안뉴스

ㆍ [글로벌] TSMC "협력사, 랜섬웨어 공격 당했다...900억원 요구"_테크M

ㆍ 대담해진 랜섬웨어 공격…옥죄는 자금 협박에 국내외 기업 골머리_아주경제

랜섬웨어 분석 영상  

GlobeImposter 랜섬웨어

 

Stop 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  


2023년 6월 24일 ~ 2023년 7월 7일까지 전 세계 AppCheck 안티랜섬웨어 사용자들로부터 탐지 및 보고된 랜섬웨어는 총 5종입니다. 이번 통계 기간 동안 LockBit, Magniber, Mallox 랜섬웨어는 변함없이 꾸준하게 유포 활동을 진행하고 있으므로 이력서 첨부 파일과 자동 다운로드된 .msi 파일 실행 주의와 더불어 MS-SQL 관리자 계정 보호에 집중하시기 바랍니다.

 
본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.

ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.
 

우)16827 경기도 용인시 수지구 신수로 767 U-TOWER A동 1308호 (주)체크멀
전화: 070-7770-5548 | 팩스: 031-299-2209 | 기업구매: 070-7720-6997

 

뉴스레터 구독 신청

위로