Newsletter

No. 124 2023.08.09
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
checkmal
No. 124 2023.08.09

  홈페이지 블로그 페이스북 유튜브


웹 사이트 접속 시 자동 다운로드되는 Magniber 랜섬웨어 악성 파일(MS.Upgrade.Center.Security.KB2840666.msi)의 메시지 파일이 기존의 readme.html 파일명에서 READ_ME.htm 파일로 변경되어 유포되기 시작하였으며, 기존과 동일하게 작업 스케줄러 등록값을 통한 Windows 재부팅 시 자동 실행되고 있습니다.

 


체크멀(CheckMAL) 홈페이지가 방문자에게 안티랜섬웨어 제품과 다양한 랜섬웨어 정보 제공을 위하여 새롭게 개편이 이루어졌습니다. 이번 홈페이지 리뉴얼을 통해 최신 랜섬웨어 이슈와 개인/기업 구매자를 위한 더욱 친절한 상담을 통해 다가갈 수 있도록 노력하겠습니다.

최신 보안 뉴스  

ㆍ 미 5개주 병의원들 사이버 공격으로 운영 마비_뉴시스

ㆍ 랜섬웨어 조직에 최초 접근 권한 판매하는 브로커 ‘IAB’ 활개_보안뉴스

ㆍ KISA, 랜섬웨어 대응 가이드라인 업그레이드... 해커 공격 방식과 대응법 제시_보안뉴스

ㆍ “올 상반기 사이버 침해사고 신고, 작년보다 40% 증가”_조선비즈

ㆍ 칠레 육군 문서 다크웹 유출의 원인, 코발트 스트라이크 랜섬웨어_보안뉴스

ㆍ 클롭 랜섬웨어, “딜로이트는 고객 정보에 대하여 무사안일” 비판_보안뉴스

랜섬웨어 분석 영상  

TargetCompany 랜섬웨어

 

Phobos 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  


2023년 7월 22일 ~ 2023년 8월 4일까지 전 세계 AppCheck 안티랜섬웨어 사용자들로부터 탐지 및 보고된 랜섬웨어는 총 4종입니다. 이번 통계 기간 동안 LockBit 랜섬웨어 (v2.0 / v3.0) 변종이 입사지원서 메일 첨부 파일로 위장하여 실행을 유도하는 공격이 있었으므로 비밀번호가 포함된 2중 압축 파일의 입사지원서 내부 파일을 실행하지 마시기 바랍니다.

 
본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.

ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.
 

우)16827 경기도 용인시 수지구 신수로 767 U-TOWER A동 1308호 (주)체크멀
전화: 070-7770-5548 | 팩스: 031-299-2209 | 기업구매: 070-7720-6997

 

뉴스레터 구독 신청

위로