Newsletter

No. 79 2021.10.13
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
No. 79 2021.10.13
최신 보안 뉴스  

ㆍ 레빌 파트너들, “운영자들은 더러운 사기꾼들이었다”_보안뉴스

ㆍ 랜섬웨어 공격받은 유진투자증권···“고객정보 유출 없었다”(종합)_뉴스웨이

ㆍ 콜드퓨전 익스플로잇 하여 랜섬웨어 심는 공격자들_보안뉴스

ㆍ [보안칼럼]커지는 랜섬웨어 위협, 공동 대응해야_전자신문

ㆍ 랜섬웨어 공격으로, 생후 9개월 영아 사망…사상 최초_머니S

ㆍ “국정원과 사이버 위협정보 3억개 공유…랜섬웨어 무차별 공격 막는다"_이데일리

랜섬웨어 분석 리포트  

국내에서 제작된 게임핵 크랙 파일로 위장한 Cyclops 랜섬웨어 (2021.9.25)

최근 국내에서 제작된 것으로 추정되는 마인크래프트(Minecraft) 게임핵으로 위장한 Cyclops 랜섬웨어가 발견되었습니다. 사용자가 인터넷 상에서 다운로드한 파일을 실행할 경우 에러 메시지 창 생성 후 .Cyclops 파일 확장명으로 암호화 처리 후 한글로 작성된 메시지 창을 생성하여 파일 복구를 위한 안내를 하고 있습니다. … 자세히보기 >


최근 국내에서 활동한 Recofile 랜섬웨어 (.file) 정보 (2021.10.1)

기존에 Cobain 랜섬웨어(.cobain)로 알려진 랜섬웨어 계열인 Recofile 랜섬웨어(.file)가 최근 국내에 새벽 시간에 은밀하게 유포 활동을 진행하였습니다. 감염 방식은 MS SQL Server 계정 정보를 무작위대입 방식으로 비밀번호를 찾아내서 원격 접속 프로그램을 이용한 파일 암호화를 진행하는 방식으로 공격하므로 계정 관리에 주의하시기 바랍니다. … 자세히보기 >

랜섬웨어 분석 영상  

CrySis 랜섬웨어

 

Conti 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  

앱체크 랜섬웨어 탐지 통계 (2021.9.23 ~ 10.6)

2021년 9월 23일 ~ 10월 6일까지 전 세계 앱체크 사용자들로부터 탐지된 랜섬웨어는 총 6종이며, 취약점(Exploit)을 이용한 자동 감염 방식으로 유포되는 Magniber 랜섬웨어가 지속적인 파일 교체를 통해 Windows 10 사용자에게 피해를 주고 있으므로 반드시 Windows 업데이트 기능을 통해 최신 보안 업데이트를 설치하시기 바랍니다.

우)13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 USpace2 A동 502호
전화: 031-701-2001 | 팩스: 031-628-6996 | 기업구매: 031-701-7222


본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.
ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.

뉴스레터 구독 신청

위로