Newsletter

No. 81 2021.11.17
No. 143
2024.05.22
No. 142
2024.05.08
No. 141
2024.04.24
No. 140
2024.04.11
No. 139
2024.03.27
No. 138
2024.03.13
No. 137
2024.02.28
No. 136
2024.02.14
No. 135
2024.01.31
No. 134
2024.01.17
No. 133
2024.01.03
No. 132
2023.12.13
No. 131
2023.11.29
No. 130
2023.11.15
No. 129
2023.10.25
No. 128
2023.10.11
No. 127
2023.09.20
No. 126
2023.09.06
No. 125
2023.08.23
No. 124
2023.08.09
No. 123
2023.07.26
No. 122
2023.07.12
No. 121
2023.06.28
No. 120
2023.06.14
No. 119
2023.05.31
No. 118
2023.05.17
No. 117
2023.05.03
No. 116
2023.04.19
No. 115
2023.04.05
No. 114
2023.03.22
No. 113
2023.03.08
No. 112
2023.02.15
No. 111
2023.02.01
No. 110
2023.01.11
No. 109
2022.12.21
No. 108
2022.12.07
No. 107
2022.11.23
No. 106
2022.11.09
No. 105
2022.10.26
No. 104
2022.10.05
No. 103
2022.09.21
No. 102
2022.09.07
No. 101
2022.08.24
No. 100
2022.08.10
No. 99
2022.07.27
No. 98
2022.07.13
No. 97
2022.06.29
No. 96
2022.06.15
No. 95
2022.06.02
No. 94
2022.05.18
No. 93
2022.05.04
No. 92
2022.04.20
No. 91
2022.04.06
No. 90
2022.03.23
No. 89
2022.03.09
No. 88
2022.02.23
No. 87
2022.02.09
No. 86
2022.01.26
No. 85
2022.01.12
No. 84
2021.12.29
No. 83
2021.12.15
No. 82
2021.12.01
No. 81
2021.11.17
No. 80
2021.10.27
No. 79
2021.10.13
No. 78
2021.09.29
No. 77
2021.09.08
No. 76
2021.08.26
No. 75
2021.08.11
No. 74
2021.07.28
No. 73
2021.07.14
No. 72
2021.06.30
No. 71
2021.06.16
No. 70
2021.06.02
No. 69
2021.05.20
No. 68
2021.05.05
No. 67
2021.04.21
No. 66
2021.04.07
No. 65
2021.03.24
No. 64
2021.03.10
No. 63
2021.02.24
No. 62
2021.02.10
No. 61
2021.01.27
No. 60
2021.01.13
No. 59
2020.12.30
No. 58
2020.12.16
No. 57
2020.12.02
No. 56
2020.11.18
No. 55
2020.11.04
No. 54
2020.10.21
No. 53
2020.09.30
No. 52
2020.09.16
No. 51
2020.09.02
No. 50
2020.08.19
No. 49
2020.08.05
No. 48
2020.07.22
No. 47
2020.07.08
No. 46
2020.06.24
No. 45
2020.06.10
No. 44
2020.05.27
No. 43
2020.05.13
No. 42
2020.04.29
No. 41
2020.04.08
No. 40
2020.03.25
No. 39
2020.03.11
No. 38
2020.02.26
No. 37
2020.02.12
No. 36
2020.01.22
No. 35
2020.01.15
No. 34
2020.01.01
No. 33
2019.12.18
No. 32
2019.12.04
No. 31
2019.11.20
No. 30
2019.11.06
No. 29
2019.10.23
No. 28
2019.10.09
No. 27
2019.09.25
No. 26
2019.09.11
No. 25
2019.08.28
No. 24
2019.08.14
No. 23
2019.07.31
No. 22
2019.07.17
No. 21
2019.07.03
No. 20
2019.06.19
No. 19
2019.06.05
No. 18
2019.05.22
No. 17
2019.05.08
No. 16
2019.04.24
No. 15
2019.04.10
No. 14
2019.03.27
No. 13
2019.03.13
No. 12
2019.02.27
No. 11
2019.02.13
No. 10
2019.01.23
No. 9
2019.01.09
No. 8
2018.12.26
No. 7
2018.12.12
No. 6
2018.11.28
No. 5
2018.11.14
No. 4
2018.10.24
No. 3
2018.10.10
No. 2
2018.09.26
No. 1
2018.09.12
No. 0
2018.09.05
No. 81 2021.11.17
최신 보안 뉴스  

ㆍ 블랙매터 랜섬웨어, 사실 복호화 키 존재했었다_보안뉴스

ㆍ 국제 사법 단체들, 보복 해킹 작전 통해 레빌 갱단 공격_보안뉴스

ㆍ 국제 경찰 공조 작전으로 12명의 해킹 용의자 체포_보안뉴스

ㆍ 가짜 마인크래프트 통해 게이머들 공격하는 카오스 랜섬웨어_보안뉴스

ㆍ 바북 랜섬웨어, 프록시셸 취약점 익스플로잇 해_보안뉴스

ㆍ 미국의 인디언 카지노, 랜섬웨어 공격에 큰 손해 보고 있어_보안뉴스

랜섬웨어 분석 리포트  

AnyDesk 원격 프로그램을 건들지 않는 Recofile 랜섬웨어(.520) 정보 (2021.10.25)

최근 국내 서버를 대상으로 랜섬웨어 공격을 진행하는 Recofile 랜섬웨어 계열이 새로운 변종(.520)을 이용하였습니다. 해당 랜섬웨어는 파일 암호화 대상 제외 폴더 중 AnyDesk값을 포함하고 있는데 이는 MS SQL Server 계정을 통해 시스템에 접근하여 AnyDesk 원격 프로그램 설치를 통해 공격을 진행하기 때문입니다. … 자세히보기 >


4개 언어를 사용하는 Babuk Locker 랜섬웨어(.piton) 정보 (2021.11.4)

최근 해외 보안 업체를 통해 무료 복구툴이 공개된 Babuk Locker 랜섬웨어의 또 다른 변종(.piton)이 탐지되었으며, 해당 랜섬웨어는 금전 요구 메시지 파일에 영어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어로 구성된 4개 언어를 사용하는 특징을 가지고 있습니다. 참고로 공개된 무료 복구툴은 .piton 변종에 대해서는 복구를 지원하지 않습니다. … 자세히보기 >

랜섬웨어 분석 영상  

CrySis 랜섬웨어

 

Xorist 랜섬웨어

체크멀 소식 및 보안 TIP  

앱체크 랜섬웨어 탐지 통계 (2021.10.21 ~ 11.10)

2021년 10월 21일 ~ 11월 10일까지 전 세계 앱체크 사용자들로부터 탐지된 랜섬웨어는 총 11종이며, MS SQL Server 계정으로 접속 후 랜섬웨어를 실행하는 Mallox 랜섬웨어가 국내외에서 매우 활발하게 유포 활동을 전개하였습니다. 그러므로 외부 접속이 가능한 계정명과 비밀번호는 유추할 수 없는 이름을 사용하시기 바랍니다.

우)13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 USpace2 A동 502호
전화: 031-701-2001 | 팩스: 031-628-6996 | 기업구매: 031-701-7222


본 메일은 발신 전용 메일입니다.
메일 수신을 원치 않으실 경우 [수신거부]를 클릭하신 후, 절차에 따라 수신 거부가 가능합니다.
ⓒ CheckMAL Inc. All right reserved.

뉴스레터 구독 신청

위로